Main Page Sitemap

Bingo 15 od 90 plus

U igri Bingo 15 od 90 najvie osvajate ako Va listić prvi ispuni uvjet da u jednoj kombinaciji sadrži 15 izvuenih brojeva.
To je Bingo 24 od 75?
Kako mogu provjeriti je li moj listić dobitni?
U igri Bingo plus najvie osvajate ako imate Bingo plus broj koji u potpunosti odgovara izvuenom Bingo plus broju (pogoeno je redom svih sedam znamenki izvuenog Bingo plus broja).Dôsledky vyplvajúce z nedodržania ustanovení tohto herného plánu hráom znáa v plnej miere hrá.Pogoene brojeve možete lako provjeriti ukoliko ste odigrali putem interneta.Prísluné ustanovenia tohto herného plánu sú poda zákona uvedené na zadnej strane každého vydaného žrebu okamžitej lotérie.Klikom na "bingo paketi" dobit ćete mogućnost odabira broja listića koje želite odigrati odjednom (od 3 do 20).Koji je najveći mogući dobitak u igri Bingo 15 od 90?Nárok na vhru musí hrá uplatni najneskôr do lehoty poda lánku 2 1 ods.Koji su dobici u igri Bingo 24 od 75?Neznalos herného plánu nezakladá nárok na uplatnenie oprávnenej reklamácie.Meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné íslo, íslo preukazu totožnosti a miesto trvalého bydliska po dobu piatich rokov od dosiahnutia vhry v súlade s príslunmi právnymi predpismi Slovenskej republiky.Žiados o cenovú ponuku zasielajte.Vhra musí by hráovi (vhercovi) vyplatená ihne alebo najneskôr do piatich dní odo da uplatnenia nároku bonus sportwetten geizkragen na vhru.To je Bingo plus?Sažnosti hráa, súvisiace s jeho úasou na hrách, ktoré vyplvajú z jeho neznalosti tohto herného plánu, alebo z nedodržania postupov a pravidiel pri úasti na hrách, sa nepovažujú za oprávnen dôvod na uplatnenie reklamácie.Izvlaenje brojeva je ponedjeljkom, može se pratiti na HTV2 od 18:20 sati.
Na jednom listiću možete odigrati do tri Bingo plus broja.
U pouliného predajcu vizuálnym overením.

Sitemap