Main Page Sitemap

Bonus klub bohemia sekt


bonus klub bohemia sekt

Reklamace ZÁsilek odmn.1.
Len VP, kter je zárove registrovanm zákazníkem E-shopu, si mže v rámci uplatování bod twenty one casino no deposit ve Vrnostním casino mobile bonus senza deposito programu zvolit vbr odmny, jež bude klasifikována jako tzv.
Vinalies Internationales 2015 - zlatá medaile (Int.
Levelu, a to vždy v závislosti na potu bod získanch v daném kalendáním roce pro období následujícího kalendáního roku.Osoba, která má zájem o lenství ve Vrnostním programu, vyplnním registraního formuláe na Webovch stránkách VP bere na vdomí, že poskytnuté osobní údaje budou pedmtem zpracování za níže uvedench podmínek.Rozsah zpracování osobních údaj: Jméno, píjmení, adresní údaje (vetn e-mailové adresy telefonní íslo a pípadn dalí údaje v rozsahu registraního formuláe a informace vztahující se k nákupnímu chování (dále jen Údaje ).Kolo - Prague Gold (Int.Oenoforum 2015 - Zlatá medaile (Int.101/2000., o ochran osobních údaj,.Vhodami vyplvajícími pro zákazníky spolenosti Bohemia Sekt z lenství ve Vrnostním programu jsou zejména, nikoliv vak vlun: možnost získávání odmn v závislosti na úrovni lenství ve Vrnostním programu, možnost získávání bonusovch odmn, možnost nákupu za zvhodnnch podmínek prostednictvím E-shopu.S ohledem na skutenost, že ve Vrnostním programu je bodování nastaveno odlin než v Pedchozím vrnostním programu, platí, že za každ peveden 1 bod náleží lenovi VP, jemuž byly body pevedeny z Pedchozího vrnostního programu, ve Vrnostním programu 1 000 bod.Pokud by v daném kalendáním tvrtletí mlo dojít k exspiraci bod (zcela i zásti) lena VP, bude Poadatel lena VP informovat prostednictvím emailu, že pokud v písluném kalendáním tvrtletí nedojde k vyerpání tchto bod, budou tyto body z bodového konta lena VP odstranny.Body budou lenovi VP pipsány na bodové konto až po pevzetí a úhrad písluné zásilky.Arže vína 14019A bronzová medaile (Int.Arže vína 16024R, 16024P, 16024M).V pípad, že odmnou bude poskytnutí služeb ze strany tetích stran, neruí Poadatel žádnm zpsobem za zpsob poskytnutí služeb tmito tetími stranami a jakékoliv nároky z vadného uplatnní služeb lze uplatovat vlun u tchto tetích stran.Decanter London, Velká Británie 2015 - diplom (Int.Vinaské Litomice 2015 - zlatá medaile (Int.Každému lenovi VP je po dobu trvání lenství ve Vrnostním programu zízeno tzv.Arže vína 14019A Vítz kategorie a zlatá medaile (Int.
Poadatel je oprávnn veker lenem VP vložen obsah ped zveejnním kontrolovat, piemž zveejnní lenem VP vloženého obsahu vždy závisí vlun na úvaze Poadatele.
Arže vína 16024R, 16024P, 16024M).


Sitemap